Microsoft Excel 2010 Introduction

Duration 2 days; Instructor-Led

 

คำอธิบายรายวิชา 

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม MS-Excel นำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการคำนวณ ซึ่งจะทำให้งานด้านการคำนวณมีความหยืดหยุ่น และสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการใช้งานฟังก์ชัน และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตัดสินใจด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อมีการแก้ไขในภายหลังข้อมูลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้โดยอัตโนมัติ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมบนระบบ Windows
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านการคำนวณ

หัวข้อหลักสูตร

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 • ประเภทของโปรแกรม
 • การเรียกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010
 • องค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
 • แท็บเมนู (Menu Bar)
 • แถบเครื่องมือคำสั่งลัด (Quick Access Toolbar)
 • แถบสูตร (Formula Bar)
 • กล่องรายการชื่อกลุ่มเซลล์ (Name Box)
 • แถบสถานะ (Status bar)

การปรับแต่งแถบ Ribbon

 • การจัดการกับตารางคำนวณ
 • ประเภทของแฟ้มที่ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 สามารถเปิดหรือบันทึกได้
 • ปฏิบัติการกับเวิร์กบุ๊ก
 • การสร้างแฟ้มเวิร์กบุ๊กใหม่
 • การจัดเรียงหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก
 • การบันทึกแฟ้มเวิร์กบุ๊กในชื่อใหม่
 • การบันทึกแฟ้มเวิร์กบุ๊ก
 • การเปิดแฟ้มเวิร์กบุ๊ก
 • การปิดแฟ้มเวิร์กบุ๊ก
 • การซ่อนเวิร์กบุ๊ก
 • การสั่งแสดงเวิร์กบุ๊กที่ซ่อน
 • การแบ่งหน้าต่างให้กับเวิร์กบุ๊ก
 • การเคลื่อนย้ายเส้นแบ่งหน้าต่าง
 • การยกเลิกการแบ่งหน้าต่าง

ปฏิบัติการกับเวิร์กชีต

 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 • การปรับมุมมองหน้ากระดาษ
 • การย่อขยายขนาดการมองเวิร์กชีต
 • การเลือกเวิร์กชีต

ปฏิบัติการกับเซลล์ บรรทัด คอลัมน์

 • การเลือกเซลล์ บรรทัด หรือ คอลัมน์
 • การปรับความกว้างของคอลัมน์หรือการปรับความสูงของบรรทัด
 • ปฏิบัติการกับตารางคำนวณ
 • ประเภทของข้อมูลที่โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลยอมรับ
 • ตัวเลข
 • ข้อความ
 • สูตร

ปฏิบัติการกับข้อมูลอย่างง่าย

 • การกรอกข้อมูลลงในเซลล์
 • การกรอกข้อมูลแบบเติมเต็มอัตโนมัติ
 • การกรอกข้อมูลโดยระบบรายการอัตโนมัติ
 • การแก้ไขข้อมูล
 • การค้นหาข้อมูล
 • การแทนที่ข้อมูล
 • การลบ และล้างข้อมูล
 • การคัดลอก การวาง และการเคลื่อนย้ายข้อมูล

ปฎิบัติการกับข้อมูลในตารางคำนวณ

 • ปฏิบัติการกับการคำนวณ
 • การตบแต่งตารางรับข้อมูล
 • การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ
 • การสรุปข้อมูลด้วย Sparkline
 • การพิมพ์ตารางคำนวณ
 • การเรียกใช้งานฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันที่นิยมใช้บ่อย ๆ
 • ฟังก์ชัน COUNT
 • ฟังก์ชัน SUM
 • ฟังก์ชัน AVERAGE
 • ฟังก์ชัน MAX
 • ฟังก์ชัน MIN
 • ฟังก์ชัน ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP
 • ฟังก์ชัน BAHTTEXT
 • การเชื่อมข้อความด้วยเครื่องหมาย &