Microsoft Word 2010 Intermediate

Duration 2 days; Instructor-Led 

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม MS-Word Level 2 นำไปประยุกต์ใช้กับงานเอกสารที่มีความซับซ้อน การจัดการกับตารางพร้อมกับการคำนวณ กราฟฟิกรูปแบบใหม่ การจัดทำจดหมายเพื่อส่งให้บุคคลอื่นหลายๆ คน ด้านความปลอดภัยของเอกสาร และการติดตามเอกสาร รวมทั้งการจัดรูปแบบเอกสาร หากมีการแก้ไข หรือปรับปรุงในภายหลังก็สามารถแก้ไขได้โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่มาก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม MS-Word เบื้องต้น
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านเอกสาร
 • พนักงานฝ่ายบุคคล และธุรการ

หัวข้อหลักสูตร

 • เทคนิคการทำงานกับวัตถุในเอกสารที่สร้างด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด
 • วิธีการแทรกวัตถุลงในเอกสาร
 • การแทรกวัตถุโดยใช้แท็บคำสั่ง
 • การแทรกวัตถุโดยการคัดลอกแล้ววางแบบพิเศษ

รูปทรงอัตโนมัติ

 • การแทรกรูปทรงอัตโนมัติ (AutoShapes)
 • การปรับความมนของขอบรูปสี่เหลี่ยม
 • การใส่ข้อความให้กับรูปทรงอัตโนมัติ
 • การปรับเปลี่ยนรูปทรงอัตโนมัติจากรูปทรงปัจจุบันไปอีกรูปทรงหนึ่ง
 • การกำหนดรูปแบบเริ่มต้นของรูปทรงอัตโนมัติ

ปฏิบัติการกับวัตถุที่แทรกลงในเอกสาร

 • การกำหนดลักษณะการล้อมรอบข้อความกับวัตถุ
 • การเลือกวัตถุ
 • การจัดแนวให้กับวัตถุ
 • การรวมกลุ่มและการแยกกลุ่ม
 • การใส่เงา
 • การใส่สีพื้นและการตีเส้นขอบ
 • การหมุนวัตถุ
 • การปรับลำดับชั้นการแสดงวัตถุ

การแทรกวัตถุที่มีมาพร้อมกับโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

 • ตารางคำนวณไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 • สมการทางคณิตศาสตร์หรือสูตรเคมี
 • แผนภูมิ
 • ข้อความศิลป์
 • แผนผังองค์กร

การทำงานกับรูปภาพ

 • การแทรกรูปภาพ
 • ปฏิบัติการกับรูปภาพ
 • การแทรกรูปภาพด้วย Screenshot
 • เทคนิคพื้นฐานเพื่อการจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด
 • เทคนิคเกี่ยวกับการกรอกข้อความ
 • การสร้างระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวกับข้อความ
 • ระบบแก้ไขข้อความอัตโนมัติ
 • การสร้างย่อหน้าและการตัดคำ

การใส่วันและเวลา เทคนิคการตบแต่งเอกสาร

 • การใส่เส้นขอบให้กับเอกสาร
 • การตบแต่งพื้นหลังของเอกสาร
 • ต้นแบบลักษณะสำเร็จรูป (Theme)

การจัดข้อความเป็นคอลัมน์

 • การแทรกตัวแบ่งคอลัมน์
 • การยกเลิกคอลัมน์

การจัดรูปแบบข้อความด้วยตาราง

 • การประยุกต์ใช้ตาราง
 • การแทรกตาราง
 • การเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ในตาราง
 • การเลือกตาราง
 • การเพิ่ม บรรทัด เซลล์ คอลัมน์
 • การลบตาราง
 • การลบบรรทัด การลบคอลัมน์ การลบเซลล์
 • การปรับความกว้างของคอลัมน์ การปรับความสูงของบรรทัด
 • ปฏิบัติการกับเซลล์
 • การตบแต่งตาราง
 • ปฏิบัติการกับข้อความในตาราง
 • การคำนวณในตาราง
 • การแปลงสลับกลับไปมาระหว่างตารางกับข้อความ

ไปรษณีย์ผนวก (Mail Merge)

 • ไปรษณีย์ผนวกกับจดหมายเวียน
 • ไปรษณีย์ผนวกกับซองจดหมาย
 • ไปรษณีย์ผนวกกับการทำป้ายผนึก

การป้องกันเอกสาร

 • การป้องกันการแก้ไขเอกสาร
 • การป้องกันการเปิดเอกสาร

การติดตามการแก้ไขเอกสาร

 • การแบ่งปันเอกสาร
 • การรวมสำเนาแฟ้มเอกสาร
 • การยอมรับหรือปฏิเสธการแก้ไขเอกสาร
 • การแสดงบริเวณที่มีการแก้ไขระหว่างเอกสารต้นฉบับกับเอกสารสำเนา
 • การแสดงความเปลี่ยนแปลงในบริเวณที่มีการแก้ไขทั้งก่อนและหลัง
 • การแสดงร่องรอยการแก้ไขเฉพาะผู้ใช้แฟ้มเอกสาร
 • การปรับตัวเลือกการแสดงร่องรอยในการแก้ไข
 • การยกเลิกการติดตามการแก้ไข