Microsoft PowerPoint 2010

Duration 2 days; Instructor-Led

 

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม MS-PowerPoint นำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการนำเสนอ ซึ่งจะทำให้งานด้านการนำเสนอมีสีสัน และจุดน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้การปรับแต่งให้สไลด์มีสีสัน และรูปแบบที่น่าสนใจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมบนระบบ Windows
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านการนำเสนอ

หัวข้อหลักสูตร

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์
 • ประเภทของโปรแกรม
 • การเรียกใช้งานโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ 2010
 • องค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
 • แถบเมนู (Menu Bar)
 • แถบเครื่องมือคำสั่งลัด (Quick Access Toolbar)
 • แถบสถานะ (Status Bar)
 • แถบมุมมองการทำงาน (View Bar)

การปรับแต่งแถบ Ribbon การเรียกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2010 การตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2010

 • ปฏิบัติการพื้นฐานของการสร้างงานนำเสนอ
 • ประเภทของแฟ้มที่ MS-PowerPoint 2010 สามารถเปิดหรือบันทึกได้
 • ปฏิบัติการพื้นฐานกับแฟ้มงานนำเสนอ
 • การสร้างแฟ้มงานนำเสนอใหม่
 • การบันทึกแฟ้มงานนำเสนอในชื่อใหม่
 • การบันทึกความเปลี่ยนแปลงของแฟ้มงานนำเสนอ
 • การเปิด/ปิดแฟ้มงานนำเสนอ
 • การกำหนดคุณสมบัติแฟ้มงานนำเสนอ
 • การจัดเรียงหน้าต่างแฟ้มงานนำเสนอ
 • การสลับกลับไปมาระหว่างแฟ้มงานนำเสนอ

ปฏิบัติการพื้นฐานกับแผ่นสไลด์

 • การแทรกแผ่นสไลด์
 • การทำสำเนาแผ่นสไลด์
 • การลบแผ่นสไลด์
 • การเคลื่อนย้ายแผ่นสไลด์

มุมมองต้นแบบ

 • มุมมองต้นแบบแผ่นสไลด์ (Slide Master)
 • มุมมองต้นแบบเอกสารประกอบการนำเสนอ (Handout Master)
 • มุมมองบันทึกย่อของสไลด์ (Notes Master)

การย่อขยายขนาดการมองเอกสาร การยกเลิกหรือการเรียกคืนการกระทำกับแฟ้มนำเสนอ

 • การยกเลิกการกระทำ (Undo)
 • การเรียกคืนการกระทำที่ยกเลิกไป (Recall)

การคัดลอก การเคลื่อนย้ายวัตถุหรือข้อความ

 • การคัดลอกแบบปกติ
 • การเก็บข้อความหรือวัตถุที่คัดลอกตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป
 • การวางข้อความหรือวัตถุจากกระดานฝากข้อความด้วยแป้นลัด
 • การเลือกวางข้อความจากกระดานข้อความ
 • การกำหนดตัวเลือกในการวาง
 • การวางแบบพิเศษ
 • การเคลื่อนย้ายข้อความ
 • การลบล้างข้อความในกระดานฝากข้อความ
 • การกำหนดตัวเลือกการเรียกใช้กระดานฝากข้อความ
 • การคัดลอกเฉพาะรูปแบบ
 • การทำงานกับข้อความหรือวัตถุในแฟ้มงานนำเสนอ
 • ปฏิบัติการกับข้อความ
 • การกรอกข้อความ
 • การค้นหาหรือการแทนที่ข้อความ
 • การตรวจการสะกดคำ
 • การสลับกลับไปมาระหว่างตัวพิมพ์
 • แบบอักษรกับงานนำเสนอ
 • เครื่องหมายนำข้อความ
 • การกรอกข้อความลงตาราง

การทำงานกับวัตถุ

 • การแทรกวัตถุโดยใช้แท็บคำสั่ง
 • การแทรกวัตถุโดยการคัดลอกแล้ววางแบบพิเศษ
 • ปฏิบัติการกับวัตถุที่แทรกลงในแฟ้มงานนำเสนอ
 • การจัดรูปแบบอัตโนมัติให้กับวัตถุ
 • ข้อความศิลป์ (WordArt)
 • รูปทรงอัตโนมัติ

การทำงานกับรูปภาพ

 • การแทรกรูปภาพ
 • ปฏิบัติการกับรูปภาพ
 • การแทรกรูปภาพด้วย Screenshot

การใส่ลูกเล่นให้กับแผ่นสไลด์ด้วยการเคลื่อนไหว

 • การกำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุและข้อความ
 • การกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ในระหว่างการนำเสนอ